FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आयकर ठेक्का संकलनको बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको जानकारी सम्वन्धमा(आय ठेक्का ०२/२०७९/०८०, आय ठेक्का ०३/२०७९/०८०, आय ठेक्का ०४/२०७९/०८०) |

दरभाउपत्र संशोधन गरिएको सूचना (Supply & Fixing of Wooden Cupboard/Rack at Chandragiri Municipality Administrative Building) |

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना (CM/SQ/01/2079/080) Supply & Delivery of Plastic Bags.

Pages