FAQs Complain Problems

Rajpatra_page

Document डाउनलोड
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
सामुदायिक विद्यालय/क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण कार्यविधि, २०८०
वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक परिचालन मापदण्ड, २०८०
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०
चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन नियमावली, २०८०
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिका स्वास्थ्य दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०८०
आ.व २०८०/०८१ को विषयगत क्षेत्र र उपक्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम |
चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन, २०८०

Pages