FAQs Complain Problems

व्यक्ति/संघ संस्थाहरुले राहत वितरण गर्नको लागि अनुमती माग गर्दा नगरपालिकामा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा |