सूचना तथा समाचार

चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धि सूचना !

यस चन्द्रागिरि नगरपालिका, बलम्वु, काठमान्डौ (२५ वटै वडा कार्यालयहरु) र विषयगत कार्यालयहरुबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को हाल सम्म सम्पादन भएका कामकारवाहि एवं विकास निर्माण, कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्वन्धमा निम्न मिति, समय र स्थानमा पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आय

योजनाहरु सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

यस नगरपालिकाको आ.ब. २०७२।०७३ सालको लागि नगरपरिषद्बाट पारित भएका योजनाहरु यहि २०७२ साल मंसिर मसान्त भित्र रित पूर्वक उपभोक्ता समिति गठन गरि तपशिलमा उल्लिखित कागतपत्र सहित योजना सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारी गराईन्छ ।

आवश्यक कागतपत्रहरु

१) निवेदन

Pages