FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(CM/NCB/18/2076/077, CM/NCB/19/2076/077, CM/NCB/20/2076/077, CM/NCB/21/2076/077, CM/NCB/22/2076/077 ) |

शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद, दाखिला र खोल्ने म्याद थप सम्बन्धमा |

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रकाशित मिति २०७७-०१-२५)

खरिद दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

बीमाको दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना(सूचना प्रकाशित मिति २०७६।११।२४)

शिलवन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।११।२४) ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(CM/NCB/11/2076/077, CM/NCB/12/2076/077) |

पोखर्सचा थानेटार सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |

बटुक भैरव देखि १२ न वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र बोलपत्र दस्ताबेज |