Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

योजनाहरु सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

यस नगरपालिकाको आ.ब. २०७२।०७३ सालको लागि नगरपरिषद्बाट पारित भएका योजनाहरु यहि २०७२ साल मंसिर मसान्त भित्र रित पूर्वक उपभोक्ता समिति गठन गरि तपशिलमा उल्लिखित कागतपत्र सहित योजना सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारी गराईन्छ ।

आवश्यक कागतपत्रहरु

१) निवेदन

२) उपभोक्ता समिति गठन भएको वैठकको प्रतिलिपी थान १

३) समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नागरिकताको प्रतिलिपी

४) वडा कार्यालयको योजनाको नाम, योजनाको शिर्षक र विनियोजन भएको रकम खुलेको सिफारिस पत्र