भैसी बजार एबं पशु वधशाला वन्द गर्ने सम्बन्धि सूचना