सामाजिक तथा जनसंख्या शिक्षा बिषयको उत्तर पूञ्जिका (Answer Key)

चन्द्रागिरी नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ८ को)  सामाजिक तथा जनसंख्या शिक्षा बिषयको उत्तर पूञ्जिका (Answer Key)