सवै वडा कार्यालय, प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धमा