श्री वडा अध्यक्षज्यू (सबै), तालिममा सहभागी भई दिने सम्वन्धमा ।