वडा कार्यालय (सबै) - MIS मा लाभग्राहीहरूकाे नाम इन्ट्री गर्ने सम्वन्धमा ।