वडा कार्यालय (सबै) - सार्वजनिक सुनुवाई संचालन गर्ने सम्वन्धमा ।