वडा कार्यालय (सबै) - व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धमा ।