वडा कार्यालय (सबै) - निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा ।