सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुकाे विवरण MIS मा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।